แปดเท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งกับ 4 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 128 จำนวนนี้คือจำนวนใด
1. 18 2. 20 3. 22 4. 24

2