คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T22:53:45+07:00
X+y = 1/2
นำ 2 คูณตลอดทั้งสมการ
2x+2y = 1 
2x = 1-2y ...(1)

x-3y = 3/2
นำ 2 คูณตลอดทั้งสมการ
2x-6y = 3 ...(2)

นำ (1) แทนใน (2)
(1-2y)-6y = 3
1-2y-6y = 3
1-8y = 3
8y = 1-3
8y = -2
y = -1/4

นำ y=-1/4 แทนใน (1)
2x = 1-2(-1/4 )
2x = 1-(-1/2)
2x = 1+1/2
2x = 3/2
x = 3/4