ขอโค้ดการใช้ for หรือ while ในการหาผลคูณของเมทริกซ์ สองเมทริกซ์โดยไม่ใช้เครื่องหมายคูณพร้อมอธิบายด้วยครับ ?

1

คำตอบ