1) ให้นักศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์หรืออธิบายนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 โดยเลือกประเด็นนโยบาย (policy issue) เพียงประเด็นเดียว มาทำการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ประเด็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นนโยบายการปฏิรูปการผลิตครู ประเด็นนโยบายการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ประเด็นนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ประเด็นนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องแสดงผลการวิเคราะห์หรืออธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเด็นนโยบายดังกล่าว มีขั้นตอนหรือกระบวนการกำหนด การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการกำกับติดตามและประเมินโนบายอย่างไร
การวิเคราะห์หรืออธิบายกระบวนการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการกำกับติดตามและประเมินนโยบายดังกล่าว ให้อธิบายภายใต้กรอบแนวคิดหรือกรอบทฤษฎีที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ
2) ให้เขียนเป็นรายงานการวิเคราะห์ความยาวประมาณ 15 – 20 หน้ากระดาษ A4

2

คำตอบ

2014-02-16T10:19:15+07:00
  • plai
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-16T20:55:17+07:00