คำตอบ

2014-04-05T21:06:15+07:00
ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไหร่ แต่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง ในตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกิริยา พระราชดำริที่ท้าวสักก
เทวราชได้เสด็จลงมาดีดพิณถวาย 3วาระ พิณสายที่1เมื่อขึงตึงเกินไปดีดก็ขาด พิณวาระที่2ขึงหย่อน
เมื่อดีดเสียงจะยืดยาดขาดความไพเราะ และพิณวาระที่3ขึงไว้พอดีจะมีเสียงกังวานไพเราะ ดังนั้นทางสายกลางตือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ผิดพลาดยังไงขออภัยมานะที่นี้ครัช