ถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสารที่เรียบเรียงเป็นอย่างดี มีวิธีการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะ ชัดเจนและลึกซึ้ง

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T23:21:05+07:00
เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารที่มีจุดแสดงแจ่มแจ้งเพื่อให้ผู่อ่านคล้อยตาม หรืออาจกล่าวได้ว่ามุ่งชักจูงให้ผู้ฟังคล้อตาม ความคิดเห็นของผู้เขียน เทศนาโวหารจึงเป็นการเขียนที่ยากเพราะต้องใช้กลวิธีในการจูงใจ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T14:08:20+07:00
เทศนาโวหาร หมายถึง โวหารที่มีจุดหมายแสดงความแจ่มแจ้งเพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตามหรืออาจกล่าวได้ว่ามุ่งชักจูงให้ผู้อ่าน คิดเห็นหรือคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียน เทศนาโวหารจึงยากกว่าโวหารที่กล่าวมา เพราะต้องใช้กลวิธีในการชักจูงใจ ≥∧≤