การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T22:44:06+07:00
 7 ขั้นตอน ได้แก่
1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
3.เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
4.ออกแบบและปฏิบัติ
5.ทดสอบ
6.การปรับปรุง
7.ประเมินผล