คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T15:33:56+07:00
จมูก แล้วไปตามทางเดินหายใจ ไปยังปอด
แล้วแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจนที่ปอด

2014-02-16T17:24:50+07:00
ระบบหายใจ (Respiratory System) จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก็ส เพื่อที่ร่างกายจะได้ขับแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและรับเอาแก็สออกซิเจนเข้ามาเพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ โครงสร้างและการทำงานของระบบหายใจ มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจตามลำดับ ดังนี้                 1.จมูก (Nose)  เป็นอวัยวะที่เป็นทางผ่านของอากาศ ภายในรูจมูกบุด้วยเยื่อบุจมูก ซึ่งมีต่อมน้ำมันและขนจมูกขึ้นอยู่รอบๆ ผนังของรูจมูก ขนจมูกจะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่หายใจเข้าไปยังช่องจมูกและกรองฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดลมและปอด ถัดจากรูจมูกเข้าไปจะเป็นโพรงจมูก ที่มีเยื่อบุชุ่มค่อนข้างหนาบุอยู่ทั่วผนังของโพรงจมูก ที่มีเยื่อบุนี้ประกอบด้วย หลอดเลือดที่จะช่วยปรับอุณหภูมิของลมหายใจ โดยการแผ่รังสีความร้อน ต่อมเมือกที่ทำหน้าที่ขับน้ำเมือกออกมาทำให้ลมหายใจมีความชุ่มชื้น และช่วยจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่ผ่านขนจมูกเข้ามา และมีขนกวัดเล็กๆ ทำหน้าที่ปัดแผ่นน้ำเมือกที่สกปรกให้ไหลไปทางลำคอลงสู่กระเพาะอาหาร          2. หลอดคอหรือคอหอย (Pharynx)  เมื่ออากาศผ่านรูจมูกแล้วก็ผ่านเข้าสู่หลอดคอ ซึ่งหลอดคอติดต่อทั้งช่องปากและช่องจมูก จึงแบ่งเป็นหลอดคอส่วนจมูกกับหลอดคอส่วนปาก โดยมีเพดานอ่อนเป็นตัวแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน โครงของหลอดคอประกอบด้วยกระดูกอ่อน 9 ชิ้นด้วยกัน ชิ้นที่ใหญ่ทีสุด คือ กระดูกธัยรอยด์ ที่เราเรียกว่า "ลูกกระเดือก" ในผู้ชายเห็นได้ชัดกว่าผู้หญิง          3. กล่องเสียง (Larynx)  มีรูปร่างคล้ายกรวย อยู่ถัดเข้ามาจากโคนลิ้นตรงเข้าสู่หลอดลมส่วนต้น ตรงทางเข้าสู่กล่องเสียงจะมีลิ้นปิดหลอดลม ที่ทำหน้าที่ปิดหลอดลมขณะที่เรากลืนอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารผ่านลงไปสู่หลอดลม ภายในกล่องเสียงจะมีสายเสียงที่ทำให้เกิดเสียงต่างๆ ได้          4. หลอดลม (Trachea)  เป็นส่วนที่ต่ออกมาจากกล่องเสียง ยาวลงไปในทรวงอก ประกอบด้วย หลอดลมใหญ่ (Bronchi) เป็นทางเดินหายใจที่ถัดเข้ามาจากกล่องเสียง เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่มีกระดูกอ่อนเป็นรูปตัวยูฝังอยู่เป็นชั้นๆ ทำให้คงรูปอยู่ได้ไม่หดแฟบ ผนังด้านในของหลอดลมจะมีเยื่อเมือกที่คอยกักฝุ่นละออง โดยมีขนอ่อนขนาดเล็กคอยโบกพัดฝุ่นละอองให้ขึ้นไปด้านบนให้ออกไปจากหลอดลม หลอดลมเล็ก (Bronchiole) เป็นหลอดลมที่แยกออกมาจากหลอดลมใหญ่ ไปสู่ปอดทั้ง 2 ข้าง จากนั้น จะแบ่งแยกออกไปเป็นหลอดลมย่อยที่จะสิ้นสุดที่ถุงลม (Alveolus) ภายในปอด          5. ปอด (Lung)  ปอดมีลักษณะคล้ายฟองน้ำและมีความยืดหยุ่นมาก มีอยู่สองข้าง อยู่ในทรวงอก ภายในปอดจะมีถุงลมเล็กๆ (Alveolus) จำนวนมาก และมีเส้นเลือดฝอยผ่านเข้าไปในถุงลมเหล่านี้เพื่อทำการแลกเปลี่ยนแก็ส