คำตอบ

2014-01-17T21:12:17+07:00
ผู้ผลิต มีหน้าที่ ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค                                      ผู้บริโภค มีหน้าที่ บริโภคสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง