คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-16T18:40:52+07:00
วันอาทิตย์ にちようび อ่านว่า นิ-จิ-โย่-บิ

วันจันทร์ げつようび อ่านว่า เก็ท-สึ-โย่-บิ

วันอังคาร かようび อ่านว่า คะ-โย่-บิ

วันพุธ すいようび อ่านว่า ซุย-โย-บิ

วันพฤหัสบดี もくようび อ่านว่า โม-กุ-โย่-บิ

วันศุกร์ きんようび อ่านว่า คิน-โย่-บิ

วันเสาร์ どようび อ่านว่า โดะ-โย่-บิ