คำตอบ

2014-02-01T08:30:01+07:00
สาเหตุที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ถ้าจะให้มันสร้างใหม่ต้องใ้ช้เวลานานมาก