คำตอบ

2014-02-16T20:41:57+07:00
ดุลการชําระเงิน (Balance of Payments) หมายถึง รายงานทางสถิติที่ไดจากการรวบรวมรายการทางเศรษฐกิจและการเงินอยางเปนระบบในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา การใหและการรับบริการ การเคลื่อนยายเงินทุน การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินระหวางผูมีถิ่นฐานของประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงระดับทุนสํารองเงินตราตางประเทศ ดังนั้นถาประเทศใดมีรายจายมากกวารายรับที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศ ก็จะเกิดการขาดดุลการชําระเงิน ในทางกลับกัน ถาประเทศนั้นมีรายรับที่เปนเงินตราสกุลตางประเทศมากกวารายจายก็จะเกิดการเกินดุลการชําระเงิน สําหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยรับหนาที่เปนผูจัดทําบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศตามแนวทางที่กําหนดโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) โดยจะจัดทําบัญชีดุลการชําระเงินเปนรายเดือนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของรายการทางเศรษฐกิจตางๆ และจะไดนําขอมูลไปปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับสถานการณ อยางไรก็ตาม ตัวเลขในบัญชีรายเดือนที่จัดทํานั้นยังไมนับวาเปนตัวเลขทางการเนื่องจากจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่งเมื่อทําการรวมยอดบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 1 ป