สามเท่าของผลต่างระหว่างจำนวนหนึ่งกับ 30 มีค่าเท่ากับ 480 จำนวนนั้นเท่ากับเท่าใด

2