คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T22:07:00+07:00
เอา 2 หารตลอดทั้งสมการ
x²+y²+6x-2y-10=0

จัดรูปกำลังสองสมบูรณ์
x²+6x+9+y²-2y+1=20
(x+3)²+(y-1)²=20

เป็นสมการวงกลม ที่จุดศูนย์กลางที่จุด (-3,1) รัศมียาว 20
(จุดทุกจุดบนสมการวงกลมนี้ เป็นคำตอบของสมการข้างต้น ซึ่งมีจำนวนมากมายไม่สิ้นสุด)