พอมีวิธีทําให้สู้งปะครับมีวิธีออกกําลังกายไรห้องปะครับเวลา1เดือนออกกําลัง
กายพอสู้งได้ปะผมอายุ16 สู้ง160เองมีวิธีทําให้สู้งปะครับและวิธีออกกําลังกายไรห้อง

1