วัฒนธรรม คือ การเป็นเอกลักษณ์ของคนแต่ละคนที่แสดงออกมาให้เห็น

คำตอบ

  • meeyok
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-17T13:00:52+07:00
1.เืพื่อสร้างระเบียบให้แก่มนุษย์
2.ทำให้เกิดความสามัคคี
3.ทำให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T00:06:01+07:00
วัฒนธรรมคือการสั่งสมความดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปจุบัน โดยมีรากฐานมาจากการใช้ชีวิต