อ. ต้องการได้โจทย์เรื่องสมบัติของคลื่นน้ำ คลื่อนเสียงค่ะ

1

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-17T18:51:41+07:00
เมื่อมีคลื่นผิวน้ำแผ่ไปถึงวัตถุที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำวัตถุจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
1) อยู่นิ่งๆเหมือนเดิม                   2) กระเพื่อมขึ้นลงและอยู่กับที่เมื่อคลื่นผ่านไปแล้ว
3) เคลื่อนที่ตามคลื่น                   4) ขยับไปข้างหน้าแล้วถอยหลัง
ตอบ 4

การแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่น 2 แหล่ง ถ้าต้องการให้เกิดลวดลายการแทรกสอดที่คงที่ตลอดเวลาแหล่งกำเนิดทั้งสองต้อง
 ก. มีความถี่เท่ากัน                  ข. มีแอมพลิจูดเท่ากัน
 ค. มีเฟสต่างกันคงที่                ง. มีความยาวคลื่นเท่ากัน
ข้อความที่ถูกต้องคือ
 1) ก เท่านั้น            2) ก,ค          3) ข,ง        4) ก,ข,ค,ง
ตอบ 4