วิธีการเรียงสับเปลี่ยน
1.ในการบรรจุคนเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ5ตำแหน่งเป็นตำแหน่งสำหรับบรรจุหญิง3คนและตำแหน่งสำหรับบรรจุชาย2คนถ้ามีผู้สมัครเป็นชาย8คนเป็นหญิง5คนจะมีวิธีบรรจุคนเข้าทำงานได้กี่วิธี
2.โค้ชและนักวอลเลย์บอลจำนวน6คนยืนเข้าแถวในแนวตรงเพื่อถ่ายภาพได้กี่วิธีถ้า
2.1โค้ชอยู่หัวแถวเสมอ
2.2โค้ชอยู่ท้ายแถวเสมอ
2.3โค้ชอยู่ตรงกลางเสมอ
2.4สมชายเป็นนักวอลเลย์บอลในทีมและต้องการยืนติดกับโค้ชเสมอ
2.5ประมุขเป็นนักวอลเลย์ในทีมและไม่ต้องการยืนติดกับโค้ช
3.จัดเด็กชาย3คนเด็กหญิง2คนนั่งเป็นแถวตรงได้กี่วิธ๊ถ้า
3.1ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
3.2เด็กชายนั่งติดกันและเด็กหญิงนั่งติดกัน
3.3เด็กชายและเด็กหญิงนั่งสลับกัน
3.4วิมลและชาญชัยเป็นเด็กในกลุ่มที่ไม่ต้องการนั่งติดกัน
4.มีหนังสือคณิตศษสตร์5เล่มเหมือนกันเคมี4เล่มเหมือนกันและฟิสิก์3เล่มเหมือนกันถ้านำมาจัดเรียงบนชั้นหนังสือโดยหนังสือเคมีอยู่ติดกันและหนังสือฟิสิกก์อยู่แยกกันทั้ง3เล่มจะเรียงได้กี่วิธี
5.ครอบครัวหนึ่งมีลูก4คน2คนเป็นคู่แฝดจะมีวิธีนั่งรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลมได้กี่วิธี
5.1พ่อแม่นั่งติดกัน
5.2ลูกแฝดนั่งแยกจากกัน
5.3ลูกแฝดทั้งสองนั่งติดกันอยู่ระหว่างพ่อกับแม่
วิธีการจัดหมู่
6.ถ้า P 8,n =56 แล้วจงหา \left[\begin{array}{ccc}10\\n\end{array}\right]
7.ถ้าP n,r=360และ \left[\begin{array}{ccc}n\\r\end{array}\right] =15แล้ว n+rเท่ากับเท่าไหร่
8.ถ้า \left[\begin{array}{ccc}n\\4\end{array}\right] =x*P n,4 แล้วค่าxเท่ากับเท่าไหร่
9.ข้อสอบหนึ่งมี 2 ตอนตอนที่1มี15 ข้อตอนที่2 มีี5 ข้อนักเรียนต้องทำข้อสอบทั้งหมดทั้งหมด10 ข้อ โดยต้องเลือกทำตอนที่1 8 ข้อและเลือกทำตอนที่2จำนวน2 ข้อนักเรียนจะมีวิธีเลือกทำข้อสอบฉบับนี้กี่วิธี
10.นักเรียนคนหนึ่งต้องเลือกทำข้อสอบ8ข้อจาก15ข้อจะทำได้กี่วิธี
10.1ไม่มีเงื่อนไขอื่น
10.2ต้องทำข้อ1หรือข้อสุดท้ายแต่ไม่ใช่ทำทั้งสอง
10.3ต้องทำอย่างน้อย4 ข้อจาก5ข้อแรก
10.4ต้องเลือกอย่างน้อย4ข้อจาก5ข้อแรกและอยา่งน้อย1ข้อจาก2ข้อหลัง
ใช้ทฤษฎีบทวินามในการกระจาย
11.  (3a+b)^{5}
12.( \frac{x}{2} +y ) ^{7}
13.จงหาพจน์ที่3 ของการกระจาย( x^{2} -3y) ^{4}
14.จงหาพจน์ที่7 ของการกระจาย ( p^{2} - \frac{q}{2}) ^{9}
15.จงหาสัมประสิทธ์ของ  a^{10} b^{3} ซึ่งได้จากการกระจาย(a+b) ^{13}

ช่วยหาคำตอบหน่อย นะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T06:33:12+07:00