สมัยสุโขทัยใครเป็นผู้อุปถัมป์พระพุทธศาสนาและปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์ ?
ชนชั้นปกครองในสมัยสุโขทัยประกอบด้วยชนชั้นใดบ้าง ?
คำว่าท่วย ลูกบ้าน ไพร่ ลูกเมือง ในสมัยสุโขทัย หมายถึง ?
ในสมัยสุโขทัยเมื่อบ้านเมืองอยู่ในยามสงครามประชาชนจะต้องทำหน้าที่อะไร ?
ข้า หรือ ข้าไท ในสมัยสุโขทัย แตกต่างจากไพร่อย่างไร ?
ประชาชนชาวสุโขทัยมีหน้าที่อย่างไรในยามบ้านเมืองสงย ?
กฎหมายว่าด้วยวิธีการพิจารณาความในสมัยสุโขทัย คือ กฎหมายว่าด้วยเรื่องอะไร
ข้าความในศิลาจารึกที่ว่ามีถ้อยมีความ เจ็บท้อง ข้องใจ มันจักกล่าถึงเถืงเจ้า เถืงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่ง อันท่านแขวนไว้ เป็นข้อความที่กล่าวถึงสาระของกฎหมายอะไรในสมัยสุโขทัย ?

1
เรียนเรื่องเดียวกันพอดีเลย

คำตอบ

2014-03-24T15:52:14+07:00
 1. โขทัย หลัง พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อไทยตั้งอาณาจักรมั่นคงอยู่ที่สุโขทัยแล้ว พ่อขุนรามคำแหง พระองค์เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงได้ทรงอาราธนาพระสงฆ์แต่เมืองนครศรีธรรมราชขึ้นไปยังสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงพระสงฆ์ ส่งเสริมการเรียนพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีผู้เลื่อมในน้อยลง และในที่สุดก็มารวมเป็นนิกายเดียวกัน 


2.  
1.  ชนชั้นผู้ปกครอง  ได้แก่
          (1)  พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักร  กษัตริย์จะมีหน้าที่ปกครองอาณาจักรให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น  รวมไปถึงการดูแลราษฎรให้ทำมาหากินและดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
          (2)  เจ้านายหรือขุนนาง  เป็นกลุ่มพระราชวงศ์และข้าราชการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง

       2.  ชนชั้นผู้ถูกปกครอง  ได้แก่
          (1)  ไพร่  ประชาชน  เป็นชนชั้นกลุ่มใหญ่ของสังคม  ในยามที่บ้านเมืองสงบ  มีหน้าที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว  และช่วยทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  แต่ในยามศึกสงคราม  ชายฉกรรจ์จะมีหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมือง
          (2)  พระสงฆ์  เป็นกลุ่มนักบวช  มีหน้าที่สั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชน  และเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
               จากการศึกษาศิลาจารึกหลักที่ 1 ทำให้เราทราบว่า  ในสม้ยสุโขทัยมีการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม

3.    
ท่วย = หมู่ เหล่า. (ไม่แน่ใจ)
        ลูกบ้าน =คนที่อยู่ในปกครองของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน. (ไม่แน่ใจ)
        ไพร่ = สามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาส หรือเจ้าขุนมูลนาย มีอิสระในการประกอบ                อาชีพ การตั้งบ้านเรือน มีครอบครัว มีศักดินา 10-25 ไร่ และต้องสังกัดมูลนาย จะโยกย้ายสังกัดไม่ได้ (ไม่แน่ใจ)
 

4 -
ไม่มีความสามารถพอที่จะตอบค่ะ

5  -
ไม่มีความสามารถพอที่จะตอบค่ะ

6-
ไม่มีความสามารถพอที่จะตอบค่ะ

บัญญัติให้มีตุลาการ  พิจารณาอรรถคดีโดยธรรม  ห้ามมิให้รับสินบนเข้าข้างใดข้างหนึ่ง  

8-
ไม่มีความสามารถพอที่จะตอบค่ะ

9-
ไม่มีความสามารถพอที่จะตอบค่ะ ข้อ 4 5 6 8 9 ไม่มีความสามารถพอที่จะตอบค่ะ ไม่ทราบว่าแค่นั้นจะพอช่วยได้ไหมคะ =_= ไม่งั้นจะไปหาข้อมูลมาเพิ่ม