คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-17T20:11:31+07:00
 \frac{4x}{5}- \frac{3}{10} = \frac{x}{5} + \frac{x}{4}
ทำส่วนให้เท่ากัน
 \frac{16x}{20} - \frac{6}{20} = \frac{4x}{20}  \frac{5x}{20}
   \frac{16}{20} - \frac{6}{20} = \frac{9x}{20}
ย้ายข้าง
                \frac{16x-9x}{20}= \frac{6}{20}
                     \frac{7x}{20} = \frac{6}{20}
                                   7x = 6
                                     x = \frac{6}{7}