ขอโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกพร้อมเฉลย หน่อย คร้บ

1