1 กองมั้งคะ
ถ้าเอาทุกกองมารวมกันจะได้ 1 กองคะ
ถ ถุก เเปลว่าถูก
ถูกต้อง
คะ