คำตอบ

2014-02-17T20:26:17+07:00
หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการช่วยให้บุคคลมีความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงขีวิตของเขา ในหนทางที่จะนำไปสู่ สถานะทางสุขภาพที่เหมาะสม (optimal health) สุขภาพที่เหมาะสม เป็นสภาวะที่สมดุล ระหว่างสุขภาพทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม ทางจิตวิญญาณ (spiritual health) และทางปัญญา (intellectual health) การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ โดยการผสมผสานระหว่างความพยายาม ในการเพิ่มความตระหนักด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี จากความพยายามทั้งสามดังกล่าว การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่ก การมีสุขภาพดี จะให้ผลกระทบดีที่สุด ในอันที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน"
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T20:37:54+07:00
สภาวะทางกาย หมายถึง สภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตเป็นปกติ  ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ มีความต้านทานโรคได้ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และความทุพพลภาพหรือพิการต่างๆ