จงสร้างสมการเส้นตรง
ผ่านจุด A(-1,2) และตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด B(7,3) และ C(3,6)

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T21:22:53+07:00
หาความชันระหว่างจุด B(7,3) และ C(3,6) = (3-6)/(7-3) = -3/4
ความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ เส้นตรง BC จะมีค่าเป็น 4/3 (ความชันคูณกันได้ -1)
รู้ จุด 1 จุด คือ 
A(-1,2) ทราบความชันคือ 4/3
สมการเส้นตรงที่ต้องการ คือ
y-y
₁ = m(x-x₁)
y-2 = (4/3)(x-(-1))
y-2 = (4/3)(x+1)
นำ 3 คูณทั้งสมการ
3y-6=4x+4
-4x+3y-10=0
นำ -1 คูณทั้งสมการ
4x-3y+10=0


2014-02-17T21:33:18+07:00
วิธีทำ หาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด B(7,3) กับ C(3,6)
โดยใช้สูตรหาความชัน m= \frac{ y_{2}- y_{1}  }{ x_{2} - x_{1} }
ได้  m_{1} = \frac{6-3}{3-7}= \frac{3}{-4} =- \frac{3}{4}
เสร็จแล้วหา ความชัน สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A(-1,2)
ได้  -\frac{3}{4}  × X =-1  (เส้นตรงตั้งฉาก ความชันคูณแล้วได้ -1)
 m_{2} = \frac{4}{3}
หาสมการที่ผ่านจุด A(-1,2) และ ความชัน  \frac{4}{3}
จาก y- y_{1}=m(x- x_{1} )
ได้ y-2= \frac{4}{3}(x+1)  \\ 3(y-2)=4(x+1) \\ 3y-6=4x+4 \\ 3y-4x=10 \\ -3y+4x=-10 \\ 4x-3y+10=0  
ครับ^^