คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:59:11+07:00
งานสอน วิจัย และฝึกอบรม ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักฝึกอบรมงานให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และงานบริหาร เช่น ที่ปรึกษาสถาบัน หน่วยงานต่างๆ ผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการโรงงานงานวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิต ควบคุม พัฒนา วิเคราะห์และตรวจสอบเครื่องกลต่างๆ เช่น นักออกแบบด้านเครื่องกล นักประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ นักวางแผน นักพัฒนาระบบเครื่องกล วิศวกรด้านต่างๆ เช่น วิศวกรคุณภาพ วิศวกรการผลิต เป็นต้น