บำเ็พ็ญประโยชแปลว่าอะไรค่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

2

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:46:26+07:00
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-23T12:00:04+07:00
การทำตนให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นและไม่หวังผลตอบแทนโดยฝึกตัวเองให้มีความรู้ความสามารถด้วย