คำตอบ

2014-03-07T21:19:55+07:00
จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
สัจวาจา เป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ