คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T18:33:14+07:00
จาก 4x = 5m
นำ 4 คูณตลอด
16x = 20m ...(1)

จาก 3y = 4m
นำ 5 คูณตลอด
15y = 20m ...(2)

จะเห็นว่า (1) = (2) = 20m จะได้
16x = 15y
16/15 = y/x
อัตราส่วนของ y:x เท่ากับ 16:15