คำตอบ

  • auff
  • มือใหม่
2014-02-18T19:43:34+07:00
ห้ที่อยู่ของผู้เขียนทำให้ผู้รับทราบว่าผู้เขียนจากที่ใด เพราะอยู่ข้างบนคือสถานที่เขียนจดหมายไม่ใช้บ้านของผู้เขียนเสมอไป  ผู้เขียนต้องระบุที่ที่เขียนจดหมายไว้ด้วย

ตัวอย่างนะค่ะ เรียน คุณครูประจำชั้น เนื่องด้วยกระผม เด็กชายไพศาล แมลงทับทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความจำเป็นต้องหยุดเรียนในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 อันเนื่องมาจากบิดาของกระผมต้องกลับต่างจังหวัด กระผมจึงมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนเพื่อไปต่างจังหวัดเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 24,25 และ 26 และหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะมาทำการเรียนตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ด้วยความเคารพอย่างสูง
2014-02-18T19:50:23+07:00
จดหมายกิจธุระ
เป็นจดหมายที่เกี่วข้องกับธุระการงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต จดหมายกิจธุระอาจเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคล บุคคลถึงบริษัทห้างร้าน หรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงส่วนราชการ ใจความในจดหมายต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดความร่วมมือในเรื่องใดมีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ การใช้สำนวนภาษาต้องสุภาพและให้ความสำคัญกับผู้รับจดหมาย


หลักในการเขียนจดหมายกิจธุระ
๑) พิมพ์หรือเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภท
๒) ใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ชัดเจน กระชับ รัดกุม ใช้คำสุภาพและไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียน
๓) พิมพ์หรือเขียนด้วยรายมือที่อ่านง่าย เรียบร้อย สะอาดตา
๔) สะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา ถูกต้องตามระดับภาษา กาลเทศะ และบุคคล
๕) ใช้คำนำ (คำขึ้นต้น) สรระนาม คำลงท้ายที่เหมาะสมกับฐานนะของบุคคลและเหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้รับ