ในปีภาษีปัจจุบัน นายแสงฟ้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งได้เงินเดือน เดือนละ 25,000บาท และมีเงินค่านายหน้า 200,000บาท นางแสงชมพูภริยาของนายแสงฟ้ารับราชการได้เงินเดือนเดือนละ 19,200บาท และได้อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี นายแสงฟ้าและนางแสงชมพูมีบุตรผู้เยาว์2คน ซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นายแสงฟ้าต้องอุปการะ เลี้ยงดูบิดามารดาของตนซึ่งอายุเกิน 60ปี นายแสงฟ้าได้ประกันชีวิตกับบริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ จำกัด มีกำหนดระยะเวลา15ปี ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นเงิน15,000บาท ได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ3ของค่าจ้าง ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารเป็นเงิน20,000บาท สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัยโดยจำนองบ้านที่ซื้อเป็นประกันการกู้ยืม ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงินร้อยละ5 ของค่าจ้าง และนายแสงฟ้าได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิดวงประทีปเป็นเงิน10,000 บาท ให้คำนวณภาษีแยกกัน ระหว่างนายแสงฟ้าและนางแสงชมพู

1