ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คับ
เช่น วาตภัย
2. อุทกภัย
3. ความแหงแลง
4. พายุฝนฟาคะนอง
5. คลื่
นพายุซัดฝง
6. แผนดินไหว
7. แผนดินถลม
8. ไฟปา
9. สึน
ภัยธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ประเภทของภัยธรรมชาติ

คำตอบ

2014-02-18T20:44:06+07:00
ภัยธรรมชาติ  หมายถึง ภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ประเภทของภัยธรรมชาติ
1. วาตภัย  คือ ภัยธรรมชาติที่เกิดจาก พายุลมแรง

2. อุทกภัย  หมาย ถึง อันตรายจากน้ำท่วม เกิดจากระดับน้ำในทะเล มหาสมุทร และแม่น้ำ  สูงมาก  จนท่วมล้นฝั่งและตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือน ด้วยความรุนแรงของกระแสน้ำ ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก            
3. แผ่นดินไหว  เป็น ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ  ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินเลื่อน  และเกิดจากมนุษย์  เช่นระเบิดนิวเคลียร์
4. พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorms)  พายุฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปเป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส   มีฟ้าแลบ (lightning) กับฟ้าร้อง (thunder) รวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นมักจะมีลมกรรโชกแรง (strong gust) และฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งมีลูกเห็บ (hail)  ตกลงมาด้วย  พายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า  2 ชั่วโมง
5. ภูเขาไฟระเบิด  เป็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้นแสดงให้ เห็นว่าใต้ผิวโลกของเราลงไประดับหนึ่ง มีความร้อนสะสมอยู่มากโดยเฉพาะที่เรียกว่า จุดร้อน บริเวณนี้มีหินหลอมละลายเรียกว่า แมกมา  และเมื่อมันถูกพ่นขึ้นมาตามรอยแตกหรือปล่องภูเขาไฟ เราเรียกว่า ลาวา
6. แผ่นดินถล่ม (land slides)  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความ ลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว  ทำให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลกและเกิดการเคลื่อนตัวของ องค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ แผ่นดินถล่มมักเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ำ ไว้จนเกิดการอิ่มตัว จนทำให้เกิดการพังทลาย

7. อัคคีภัย  หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความร้อนจากความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อ เนื่อง การปล่อยเวลาของการลุกไหม้ให้นานเกินไปทำให้เกิดการติดต่อลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต เป็นทวีคูณตามสภาพสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์
 8. ภัยแล้ง  หมาย ถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง  ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้  พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ  เกิดความเสียหาย และความอดอยากทั่วไป
9. ไฟป่า  คือ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การเผาหาของป่า เผาทำไร่เลื่อนลอย เผากำจัดวัชพืช มีส่วนน้อยที่เกิดจากการเสียดสีของต้นไม้แห้ง ผลกระทบจากไฟป่า ทำให้เกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุ่นและควันไฟกระจายทั่วไปในอากาศ   ไม่สามารถลอยขึ้นข้างบนได้  มองเห็นไม่ชัดเจน  สุขภาพเสื่อม  พืชผลการเกษตรด้อยคุณภาพ  แหล่งทรัพยากรลดลง  ช่วงเวลาที่เกิดไฟป่าคือ ปลายเดือนกุมภาพันธ์-ต้นพฤษภาคม

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T16:17:53+07:00
ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด