ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของศาสนาพุทธ
1.สอนให้อุทิศตนแก่สิ่งศักดิ์สิทธ์
2.สอนให้พิสูจน์คำบอกเล่าแล้วจึงเชื่อ
3.เชื่อว่ากรรมเป็นตัวกำหนดสรรพสิ่ง
4.หลักศีลธรรมเกิดจากการศึกษาของผู้รู้

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-18T20:46:50+07:00