ช่วยหาคําตอบให้ผมหน่อยดิครับพรุงนีสงช่วยหน่อยครับ
ขอแบบใจความนะครับหาคําตอบนะครับ
1.ค่า ดัชนีมวลกายคือ
2.นายสมชายอายุ16ปีมีนํ้าหนัก62กิโลกรัมสูง168 เซนติเมตรให้นักเรียนหาค่าดัชนีมวลกายของนายสมชายว่ามีค่าเท่าใด และดัชนีมวลกายของนายสมชายเป็นอย่างไร
3.การวัดไขมันใต้ผิวหนังมีจุดประสงค์เพื่อ
4.ให้นักเรียนอธิบายถึงวิธีปฏิบัติการลุกนั่ง60นาที
5.การดันพื้น 30นาทีกระทําเพื่อวัด
6.ให้นักเรียนอธิบายถึงวิธการปฎิบัติการนั่งงอตัวข้างหน้า
7.zig-zagRunหมายถึง กระทําเพื่อ
8.การวิ่งระยะไกลของนักเรียนอายุ16ปีต้องวิ่งกี่รอบสนามกี่ฬามาตรฐาน
9.จากข้อ8ทําเพื่อวัดอะไร
10.ให้นักเรียนบอกวิธีการทดสอบสมรรถภาพ ว่ามีการทดสอบอะไรบ้าง

ช่วยหาให้หน่อยนะครับหาคําตอบอะครับพรุงนีสงแล้วขอช่วยหน่อยนะครับ

1
ใช้โย
จบแล้วถูกปะครับ55+
ถูกสิยะ
55+
พีข้อ7มันบอกกระทําเพื่อ

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-18T21:47:30+07:00
ประโยชน์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1.ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
2.ผลที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายสามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินผลถึงความก้าวหน้าทางด้านสมรรถภาพทางกายได้
3.ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถนำไปวินิจฉัยเบื้องต้นถึงความบกพร่องทางด้านร่างกายที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ
4.ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬาของผู้ฝึกสอนได้

จํา4หัวข้อนีหรอ
พีอยู่ปะครับ
ข้อ7กระทําเพื่อ
พีลืมบอกอิอิ
7.คือ การวิ่งอ้อมหลัก เพื่อเป็นการวัดความคล่องแคล่วว่องไว และความเร็วในการทรงตัว