คำตอบ

2014-02-18T22:17:34+07:00
Wh question ต้องเลือกใช้เกี่ยวกับรูปประโยคครับ ถ้าเหมือนจะถามสถานที่ใช้ where ถามว่าเมื่อไหร่ ใช้ when ถามว่าใครใช้ who ประมาณนี้ครับ ส่วนใหญ่การใช้จะขึ้นอยู่กับรูปประโยค และบริบทภายในตัวครับ
2014-02-18T22:19:18+07:00
Wh – Question หรือคำที่ใช้แสดงคำถาม มีอยู่ทั้งหมด 9 มีวิธีการใช้ดังนี้
1. Who มีความหมายว่า “ใคร” เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเมื่อต้องการทราบว่าใครหรือคนใด ทำหน้าที่เป็นประธาน (subject) เสมอ รูปกริยาของประธานที่เป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ และคำตอบที่ได้มักจะเป็นชื่อคน
2. Whom มีความหมายว่า “ใคร” เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็นกรรม(object) ของกริยาหรือของบุรพบทในประโยค
3. Whose  มีความหมายว่า “ใคร”  เป็นได้ทั้ง Adjective (ใช้โดยมีนามตามหลัง) และ pronoun (ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง) ใช้กับคนเท่านั้น ใช้เพื่อถามหาเจ้าของ
4. What  มีความหมายว่า “อะไร” ใช้ถามอาชีพ ชื่อบุคคล สัญชาติ สิ่งของ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน
5. Where  มีความหมายว่า “ที่ไหน” เป็น Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เวลาตอบจะต้องตอบเป็นชื่อของสถานที่ต่างๆ
6. When  มีความหมายว่า “เมื่อไร” เป็นได้ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ประโยคคำถาม “What time” เวลาตอบอาจจะตอบเป็นวัน วันที่ เดือน ปี หรืออาจจะเป็นเวลาจากนาฬิกาก็ได้
7. Why  มีความหมายว่า “ทำไม”  หรือ “เพราะอะไร” ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้คำว่า Because ซึ่งมีความหมายว่า “เพราะว่า”  หรือ “เนื่องจาก”  หรือ in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง
8. Which  มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
9. How  มีความหมายว่า อย่างไร เท่าใด แค่ไหน ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการ ลักษณะของบุคคล ถามอายุ ความสูง น้ำหนัก ความยาว ระยะทาง