คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T06:39:02+07:00
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มสหภาพยุโรป
- สร้างสหภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยจัดตั้งตลาดร่วม เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศสมาชิกให้สูงขึ้น
- ลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ
- มีระบบภาษีศุลกากรร่วมกัน
- เก็บภาษีลักษณะเดียวกัน ร่วมมือตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศนอกประชาคมฯ และสนับสนุนให้มีการถ่ายเทเงินทุนและแรงงานในประชาคมฯ
2014-02-20T16:03:06+07:00
 1. เพื่อรวบรวมระบบเศรษฐกิจ ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม และการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
                        2. เพื่อยกระดับการดำรงชีวิตของประชากรขาวยุโรปให้ดีขึ้น
                        3. เพื่อจัดตั้งสหภาพศุลกากรโดยการขจัดอุปสรรคต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ
ผลการปฏิบัติงาน