คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T19:06:50+07:00
1. พิสัย เลขมากสุด ลบ เลขน้อยสุด  11-6 = 5
    ส่วนเบียงเบน ลืมฮ้ะทำไง แฮ่ๆ