วิเคราะห์เกี่ยวกัยความสำคัญของการบวชต่อวิถีชีวิตคนไทยได้อย่างไร

1

คำตอบ

  • ruffinya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T21:36:12+07:00
การบวชมีความสำคุัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต เนื่องจากประเทศไทยขิองเรานับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ชาวไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ล้วนแต่มีความเกียวข้องกับวัดไม่ว่าจะในด้านการศึกษา ที่ในสมัยก้่่อนมีการบวชเรียน การฟังเทศน์ฟังธรรม รวมไปจนถึงการประกอบพีธีกรรมต่างๆ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจขิองประชาชนมาเนิ่นนาน ดังนั้นการบวชนอกจากจะเป็นการอนุรักษณ์ศ่าสนาวัฒนธรมมต่างๆไม่ให้ศูนย์หายไปตามกาลเวลาแล้ว ก็ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความรักความสามัคคีของผู้คนได้อัีกด้วย
#ยาวแฮะ ถ้าน้ำเยอะก็ขออภัยด้วย #เพ้อ....