หากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลเมืองศรีไคจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้คนในพื้นที่เมืองศรีไคอย่างไรบ้าง
? จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T21:29:42+07:00
พรก.ฉุกเฉินจะทำให้เสียสิทธิและเสรีภาพในด้านการใช้ชีวิตพอสมควรค่ะ เช่นห้ามออกจากบ้านยามวิกาล(หลัง22.00น.) ส่งผลกระทบโดยตรงกับร้านค้าหรือผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรหรือทำงานกลางคืน เราเสียสิทธิที่จะเดินออกมานอกบ้านของเราเองค่ะ