ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดที่ได้จากการศึกษาลักษณะพื้นที่ด้วยริโมตเซนซิง
ก.ใช้ในการสำรวจและวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ข.ใช้ในการติดตามสืบค้นข้อมูลของบุคคลอื่น
ค.ป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
ง.ป้องกันภัยจากการสึนามิ

2

คำตอบ

2014-03-09T22:50:55+07:00
  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-10T23:16:32+07:00
ก.ใช้ในการสำรวจและวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ครัย