1) สิ่งแวดล้อมใหม่ในข้อใดเกิดจากที่ทรัพยากรธรรมชาติลดปริมาณลง
ก.การสร้างอุโมงค์รถไฟเพื่อข้ามช่องแคบอังกฤษ
ข.การสร้างสะพานรถวิ่งเพื่อข้ามหุบเขา
ค.การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อใช้คมนาคม
ง.การสร้างกังหันลมเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีปยุโรปข้อใดที่ส่งผลให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากที่สุด
ก.การเกษตรแบบอินทรีย์
ข.การคมนาคมขนสง
ค.อุตสาหกรรม
ง.การท่องเที่ยว

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:42:00+07:00
ข้อ 1. ตอบ ง. กังหันลมค่ะ
ข้อ2. ตอบ ค.อุตสาหกรรม จ้าาาาาา
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T19:33:13+07:00
1  ตอบ ง.การสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไปเป็นพลังงานไฟฟ้า
2  ตอบ ค.อุตสาหกรรม