คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T23:24:29+07:00
สังคมวิทยาศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับ ชีวิตทางสังคมของมนุษย์ กลุ่มคน และสังคม สิ่งที่วิชานี้สนใจคือ กฏเกณฑ์หรือกระบวนการณ์ทางสังคม ที่ยึดเหนี่ยว ผู้คนและแบ่งแยกผู้คน ทั้งในสภาวะปัจเจกหรือแบบสังคม