คำตอบ

2014-02-20T12:58:54+07:00
ภาษาบาลี  มีตัวสะกดตัวตามแน่นอน เช่น กัญญา จักขุ ทักขิะ ปุจฉา อัณณพ คัมภีร์ 
                นิยมใช้ "ริ" เช่น ภริยา จริยา อัจฉริยะ
                สระมี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

ภาษาสันสกฤต  มีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอน เช่น กันยา จักษุ ทักษิณ  อัธยาศัย 
                       
นิยมใช้ รร (รหัน) เช่น ภรรยา จรรยา อัศจรรย์ เป็นต้นเนื่องจากแผลงมาจาก รฺ (ร เรผะ) เช่น  วรฺณ = วรรณ    ธรฺม = ธรรม   
                       สระมี 14 ตัว  เพิ่มจากบาลี 6 ตัว  คือ  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  ไอ  เอา (แสดงว่าคำที่มีสระ ตัวนี้จะเป็นบาลีไม่ได้เด็ดขาด)
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T13:22:33+07:00
ต่างกันตรงที่สระสันสกฤตจะมีฤ ฤา ฦ ฦา ไอ เอา ในบาลีไม่มี
บาลีไม่มีตัว ศ ษ แต่สันสกฤตมี
สันสกฤตใช้ตัว ฑ แต่ไม่นิยมใช้ ฬ
สันสกฤตมักมีคำควบกล้ำหรือพยัญชนะผสม
ตัว รร มาจากสันสกฤต
ตัวที่ใช้ ห์ มักเป็นสันสกฤต