มาเลเซียมีความเกี่ยวข้องอย่าไรบ้างกับโครงการสามเหลี่ยมเศรษ
ฐกิจ

1

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T09:39:31+07:00
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ คือ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย ไทย และ มาเลเซีย พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  
ประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส
มาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ 4 รัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เคตาร์ เปอร์ลิส  เปรัก ปีนัง
อินโดนีเซียครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือบนเกาะสุมาตรา ได้แก่ อาเซห์ และเกาะสุมาตราเหนือ

ในการดำเนินงาน 6 สาขา ประเทศมาเลเซียได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาที่ 1 และ 2
คือ 
สาขาที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง สาขาที่ 2 สาขาการค้าและการลงทุน