ในช่วงปี พ.ศ. 2554 แนวโน้มของผลผลิตยางพาราจากสวนแห่งนี้เป็นอย่างไร

2
สวนไหน??
สวนแห่งไหนก็ไม่บอกงงเลย

คำตอบ

2014-02-20T15:13:10+07:00
การใช้ยางในประเทศมีจำนวนประมาณ 504,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี2554 จำนวน 17,255 ตัน หรือร้อยละ 3.54 สัดส่วนการใช้ยางในประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.34 ของปริมาณยางทั้งหมดที่ผลิตได้หรือร้อยละ 12.17 ของบัญชีสมดุลยางพาราของไทย
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T18:22:20+07:00
คำตอบ = การใช้ยางในประเทศมีจำนวน 504,000 ตัน เพิ่มขึ้นปี2554 จำนวน 17,255 ตัน  สัดส่วนการใช้ยางในประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.34 ของปริมาณยางทั้งหมดที่ผลิตได้หรือร้อยละ 12.17 ของบัญชีสมดุลยางพารา