จงพิสูจน์ทฤษฏีบทต่อไปนี้

ไม่มีจำนวนเต็มบวก a,b,x,y ที่ทำให้ a^2-b^2=x^2 และ a^2+b^2=y^2

1

คำตอบ