ฐานทรงตันรูปหนึ่ง ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งพาราโบลา x=y ² และ x=3-2y²
จงหาปริมาตรของทรงตันนี้เมื้อภาคตามขวางตั้งฉากกับแกน y เป็นรูปสี่เหลียมจตุรัส

1

คำตอบ