คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:33:58+07:00
ผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี