พลังงานจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันมันได้ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้มีใช้ในอนาคตจ้า^^

คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T18:31:57+07:00
เพราะสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่ง เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ         ในชุมชนต่าง ๆ ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพและนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า และการบริการต่าง ๆ เพื่อทำให้มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยดำเนินการ ดังนี้ 
แก้ไขแนวคิดและจิตสำนึกของคนให้มีความรู้ความเข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
          เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เช่น การบริโภคทั้งกินและใช้ ต้องใช้และกินอย่างประหยัด เพราะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่จำกัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนานที่สุด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ       ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณค่าต่อการทำมาหากินของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน 
1. การเกษตร
       งานเกษตรที่เป็นอาชีพหลักและสำคัญของคนไทย ได้แก่ การทำนา การทำสวน เช่น สวนผัก สวนผลไม้ และการทำไร่ เช่น ไร่ปอ ไร่อ้อย และไร่ข้าวโพด เป็นต้น
2. การหาของป่าและการทำป่าไม้
       ป่าไม้มีมากทางภาคเหนือ มีไม้สำคัญ เช่น ไม้สัก เต็ง รัง ตะเคียน ประดู่ เป็นต้น การหาของป่า เป็นการหาทรัพยากรที่มีอยู่ในป่ามาขาย เช่น การเก็บน้ำมันยางและยางไม้จาก ต้นยาง ครั่ง พืชที่ทำยา ( สมุนไพร ) และขี้ผึ้ง เป็นต้น หากเราไม่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็อาจไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปค่ะ

2014-02-20T18:33:37+07:00
ถ้าเราไม่เห็นความสำคัญ สิ่งแวดล้อมก็จะเต็มไปด้วยขยะ ไม่มีคนดุแล อากาศเป็นพิษมีผลต่อทางเดินหายใจ