อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศนั้นหน่วยวัดความชื้นสัมบูรณ์คือ g/m^3 (กรัมต่อลบ.ม.))
สูตรการคำนวณ
ความชื้นสัมบูรณ์ = มวลของไอน้ำในอากาศ/ปริมาตรของอากาศ ณ อุณหภูมิเดียวกัน

คำตอบ

2014-02-20T18:40:38+07:00
ความชื้อสัมบรูณ์คือ          มวลของน้ำในอากาศ        กรัม/ลูกบาศก์เมตร
                                            ปริมาตรอากาศ