หาคําตอบให้ผมหน่อยครับ ข้อแบบคําตอบนะครับ
1.การบริหารจิตรมีคุณค่าหีือประโยชน์อย่างไร
2.การบริหารจิตรกับการนั่งสมาธิมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร
3.การบริหารจิตตามหลักปัฏฐานคือและประกอบด้วยอะไรบ้งพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4.วิธีการนั้งสมาธิเป็นการบริหารจิตตนตามหลักสถืปัฏฐานใด อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
5.การเดินจงกรมมีส่วนช่วยเกื้อหนุนการบริหารจิตด้วยการนั้งสมาธิอย่าไร
6.โยนิโสมนสิการ คือประกอบด้วยอะไรบ้างและมีวิธีคิดอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป
7.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอดคล้องแบบการคิดแบบรู้เท่าทันธรรม
ดาในทางพระพุทธศาสนาอย่างไร
8.หลักคําสอนเรื่อง ตัวกูของกูหรือตายก่อนตายของท่านพุทธทาสภิกขุสอดคล้องกับการคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันอย่างไร

หาให้หน่อยนะครับพรุงนีสงขอช่วยนะครับอาบนํ้าแปปนะผมไม่อยู่หน้าจอแปป

1
ผมอาบนํ้าแปปนะครับลืมทําอีกวชาแปปพรุงนีวันติดสิน *-*
เดียวมานะครับพี

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T20:02:40+07:00
ข้อ1.ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีสมาธิ สติ ปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อโลก เกิดคุณธรรมประจำใจ มีสติระลึกได้อยู่เสมอ เป้นคนไม่ประมาท
ข้อ2.การนั่งสมาธิก็คือกระบวนการหนึ่งในการในการบริหารจิต
ข้อ3.เป็นการบริหารจิตอยู่กับที่ ไม่กวัดแกว่งไปมา ยกตัวอย่างเช่นการ กำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นประจำ การเดินจงกรมกำหนดจิตซ้ำๆ
ข้อ4.การนั่งสมาธิเป็นการบริหารจิตตามหลักจิตตานุปัสสนา คือการมีสติพิจารณาจิต เช่นรู้ทุกข์ รู้สุข
ข้อ5.การเดินจงกรมมีส่วนช่วยหนุนการบริหารจิตด้วยการเดินกำหนดจิตและลมหายใจซ้ำๆ เพื่อให้จิตนิ่งไม่เคลื่อนไหว
ข้อ6.โยนิโสมนสิการ คือการทำใจให้แยบคาย กล่าวคือการพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า อัปมาท ยกตัวอย่างเช่น คิดจากเหตุไปหาผล คิดจากผลไปหาเหตุ เป็นต้น
ข้อ7.วิธีคิดแบบเท่าทันธรรมคือการรู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่จีรังมีดับสลายไปตามกาลเวลาขอโลก สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ ยึดถือตนเอง พอใจในสิ่งที่จนมี อย่าไปหวังพึ่งคนอื่น 
ข้อ8.แนวคิดขอท่านพุทธทาส ตัวกูของกูหรือตายก่อนตายหมายถึงให้ตายก่อนที่จะตาย คือการที่เราตายไปแล้วจิตเราจะบริสุทธ์ตายก่อนตายคือการทำจิตให้บริสุทธิ์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตัวกูเป็นของกูคือตัวเราเป็นของเราเราจะตายก่อนก็ได้สอดคล้องกับแนวคิดในปัจุบันคือการคิดแบบพึงระลึกว่าควรทำดีละเว้นความชั่วควรทำจิตให้สงบก่อนที่จะสายเกินไป
รู้สึกหมดกําลังใจ
มีคนทำให้แค่ลอกนี่ยังจะบ่นอีกนะ - -
กลัวไม่ทัน- -
แค่ลอกเขียนสิบนาทีก็เสร็จ อย่าบ่น แล้วรีบลอก - -
ครับจะทําให้ถึงทีสุด